fb

>瓜生氣動工具UA-MC系列氣動油壓扳手槍型

瓜生氣動工具UA-MC系列氣動油壓扳手槍型

追求高効率、高精度、耐久性、並搭載自動調壓系統的電子控制油壓脈衝扳手。
2015/09/30 新增「影片」,請點左圖照片上方的「影片」標籤。
2017/03/13 新增「型號:UA150MC」


產品說明

日本URYU瓜生製作的氣動工具 UA-MC系列槍型的油壓扳手。
特長:
●追求高効率、高精度、耐久性、並搭載自動調壓系統的油壓扳手。
●將氣動工具的雙氣室馬達升級為新開發的三氣室馬達後,可以縮短鎖緊時間。

註:請搭配用於控制工具的UEC-4800(SD)控制器連接使用。

●規格相關

型式名 能力
mm
扭力範圍  N・m 空荷轉速(約)rpm
0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa
UA40MC 6 3.7-7.0 4.9-9.3 6.8-12.0 3000 3300 3600
UA50MC 6-8 9.0-16.8 11.9-22.5 16.6-29.0 3800 4100 4250
UA60MC 8 13.6-25.6 18.1-34.2 25.1-44.0 4700 4900 5000
UA70MC 8-10 15.5-29.0 20.5-38.9 28.5-50.0 5000 5300 5700
UA80MC 10-12 24.0-45.0 30.0-50.0 40.0-60.0 5300 5600 6000
UA90MC 10-12 24.8-46.5 32.8-62.2 45.7-80.0 4800 5200 5500
UA100MC 12 28.0-52.3 36.9-70.0 51.4-90.0 4600 4900 5200
UA130MC 14 40.4-75.5 53.4-101.0 74.2-130.0 3800 4300 4500
UA150MC 16 - 140.0-200.0 150.0-220.0 - 4200 4350
UA40DMC 6 3.7-7.0 4.9-9.3 6.8-12.0 3000 3300 3600
UA50DMC 6-8 9.0-16.8 11.9-22.5 16.6-29.0 3800 4100 4250


●尺寸相關

型式名 全長
mm
質量
kg
軸心線
到側邊
mm
驅動軸
sq mm
建議軟管
内徑mm
耗氣量
m3/min
噪音
dB(A)
UA40MC 170 1.10 26   9.5   6.5 0.20 78
UA50MC 170 1.10 26   9.5   6.5 0.25 78
UA60MC 175 1.14 26   9.5   8.0 0.40 80
UA70MC 187 1.24 26   9.5   8.0 0.45 80
UA80MC 195 1.55 26   9.5   8.0 0.48 80
UA90MC 203 1.70 28 12.7   8.0 0.53 82
UA100MC 215 2.05 30 12.7   8.0 0.55 82
UA130MC 233 2.80 36 12.7 11.0 0.73 82
UA150MC 251 4.00 40 19.0 12.7 0.70 -
UA40DMC 170 1.10 26 6.35Hex 6.5 0.20 78
UA50DMC 170 1.10 26 6.35Hex 6.5 0.25 78

※耗氣量:空氣壓力0.6MPa負載時的數據。
※型式名有D的類型代表前端為起子頭。

影片介紹(1):
URYU TOOLS瓜生氣動工具UT-MC/UL-MC搭配扭力控制器UEC-4800
與電子扭力檢測器UDT-200A等使用